USA

USA20160502162355

High Sierra and Mono Lake

USA20160502195446

Lake Tahoe

USA20160503142331

Half Dome - Yosemite Valley

USA20160503145725

Yosemite Valley

USA20160504112328

Monterey Bay Aquarium

USA20160504113215

Monterey Bay Aquarium